Η εταιρία μας στα πλαίσια του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001:2015 έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει περιβαλλοντική πολιτική με σκοπό τη μείωση της επίδρασης της στο περιβάλλον. Η πολιτική μας επικεντρώνεται στη:

  • πρόληψη της ρύπανσης
  • μείωση χρήσης φυσικών πόρων
  • ανακύκλωση
  • συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς
  • συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής της εταιρίας